Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego

 

Postanowienia Ogólne

 

1. Regulamin Sklepu Internetowego www.PBX4U.pl określa zakres i warunki zamawiania usług i towarów w ASSET Lubczyński, Olik, Sokolik spółka jawna z siedzibą we Wrocławiu 54-412, ul. Klecińska 188, spółkę zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 10434, NIP 894-10-15-765, REGON 930461020 zwanej dalej „Operatorem”, z wykorzystaniem Sklepu Internetowego www.PBX4U.pl, który dostępny jest w Internecie pod adresem www.pbx4u.pl, www.pbx4u.com.pl, zwanego dalej „Sklepem”

 

Warunki realizacji zamówienia

 

1. Z wykorzystaniem Sklepu Klient ma możliwość złożenia niewiążącego zamówienia na towary dostępne w Sklepie.

2. Warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie jest zapoznanie się z treścią oraz dokonanie akceptacji Regulaminu sklepu internetowego (złożenie zamówienia jest jednocześnie akceptacją Regulaminu).

3. W celu złożenia za pośrednictwem Sklepu zamówienia Klient w szczególności powinien:

 • Wejść na strone Sklepu Internetowego dostępną pod adresem www.pbx4u.pl, www.pbx4u.com.pl,
 • Wskazać towar, którym jest zainteresowany za pomocą przycisku „Dodaj do koszyka”,
 • Wskazać ilość zamawianych towarów, sposób płatności i sposób dostawy,
 • Zalogować się na konto posiadane w Sklepie i ewentualnie wprowadzić w formularzu dodatkowe wymagane dane Klienta,
 • Po sprawdzeniu poprawności wszystkich podanych danych, za pomocą przycisku „Potwierdź” zatwierdzić zamówienie.

4. Klient składając i dokonując realizacji zamówienia, zawiera z ASSET Lubczyński, Olik, Sokolik spółka jawna umowę sprzedaży zamawianych Towarów.

5. Zamówienia mogą być realizowane tylko na terenie Polski.

6. Dostawa zamówionego Towaru zostanie zrealizowana tylko wtedy, gdy zamawiany Towar znajduje się w magazynie Sklepu.

7. Dostawa zamówionego towaru odbywa się na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu. Wymagany jest kompletny adres pocztowy, na który ma być wysłane zamówienie.

8. Klient, aby otrzymać fakturę VAT, musi podać NIP oraz prawidłową nazwę firmy i pełny adres.

9. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sklepu oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji zamówienia. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

10. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych” (Dz.U. Nr 133 poz. 833) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich (patrz „Polityka prywatności”).

11. Status i szczegóły zamówienia dostępne są po zalogowaniu na konto Klienta.

12. Operator po otrzymaniu zamówienia potwierdzi jego otrzymanie za pośrednictwem poczty elektronicznej wysłanej na adres e-mail Klienta.

 

Ceny towarów

 

1. Ceny na stronach Sklepu podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT liczony według obowiązującej stawki.

2. Ceny zamieszczone przy oferowanym produkcie nie zawierają informacji na temat kosztów dostawy.

3. Ceną ostateczną jest cena Towaru podana przy produkcie w chwili składania zamówienia przez Klienta.

4. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen wszystkich towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania i wycofywania towarów z oferty, ogłaszania i przerywania lub zmiany warunków akcji promocyjnych przeprowadzanych na stronach sklepu internetowego.

 

Licencje

 

1. Złożenie zamówienia na licencje wymaga podania w polu uwagi:

 • numeru seryjnego centrali znajdującego się na tabliczce znamionowej centrali,
 • klucza SDN.

2. Realizujemy wyłącznie zamówienia na licencje, gdzie formą płatności jest: płatność przelewem (przedpłata).

3. Licencję w formie elektronicznej dostarczamy na adres poczty e-mail natychmiast po zaksięgowaniu wpłaty.

4. Dokument sprzedaży i formę papierową licencji dostarczamy na nasz koszt Pocztą Polską, listem priorytetowym.

5. Licencje, jako zlecone i wykonane usługi, nie podlegają zwrotom.

 

Forma zapłaty

 

Za zakupione towary, i ich dostawę, Klient może zapłacić:

 • gotówką przy odbiorze przesyłki (nie dotyczy licencji),
 • przelewem bankowym (Realizacja zamówienia rozpocznie się po zaksięgowaniu wpłaty)

 

Dostawa

 

Zamówienia realizowane są zgodnie z wyborem Klienta, na jego koszt, poprzez:

 • firmę kurierską,
 • Pocztę Polską.

Koszt dostawy zostanie naliczony według stawek, podanych podczas zamawiania towarów, zależnych od sposobu dostawy potwierdzonego przez klienta.

 

Dostawca rezerwuje sobie 3 dni robocze na przygotowanie zamówienia do wysłania. Termin dostawy zamówionego towaru zależy od właściwości wybranej przez klienta usługi transportowej.

 

Anulowanie zamówienia i Prawo do odstąpienie od umowy

 

1. Klient może anulować zamówienie poprzez odmowę przyjęcia przesyłki.

2. Klient indywidualny korzystający ze Sklepu, będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość może od niej odstąpić w terminie 14 dni od dnia w którym wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta indywidualnego weszła w posiadanie rzeczy.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować ASSET Lubczyński, Olik, Sokolik spółka jawna ul. Klecińska 188, 54 - 412 Wrocław o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia za pomocą poczty elektronicznej na adres sklep@pbx4u.pl, lub za pomocą faxu na nr +48 71 799 50 60 lub listownie na adres: ASSET Lubczyński, Olik, Sokolik spółka jawna ul. Klecińska 188, 54 - 412 Wrocław.

4.Osobom fizycznym, które zawierają umowę na odległość w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz Klientom innym niż osoby fizyczne nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 2.

5. W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 2, Klient otrzymuje zwrot płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Operatora), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Operator został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Operator może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia Operatorowi dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6. W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 2, Klient zobowiązany jest odesłać lub przekazać Operatorowi rzecz na adres ASSET Lubczyński, Olik, Sokolik spółka jawna ul. Klecińska 188, 54 - 412 Wrocław, niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, poinformowania Operatora o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli rzecz zostanie odesłana przed upływem terminu 14 dni. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

7. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

Warunki gwarancji

 

Na towary dostępne w Sklepie ich producenci mogą udzielać gwarancji na warunkach określonych przez nich w załączonych do towarów kartach gwarancyjnych.

Reklamacje

 

1. Zgłoszenia zawierające sugestie, pytania, informacje o zaistniałych problemach dotyczących Sklepu Klient może przekazać na jeden z poniższych sposobów:

 • pocztą elektroniczną na adres: sklep@pbx4u.pl,
 • listownie na adres:
  ASSET Lubczyński, Olik, Sokolik spółka jawna
  Klecińska 188
  54-412 Wrocław

2. Reklamowany towar powinien zostać odesłany przesyłką pocztową wraz z dokładnym opisem przyczyny reklamacji na adres Sklepu: 
ASSET Lubczyński, Olik, Sokolik spółka jawna
Klecińska 188
54-412 Wrocław

3. Koszty związane z odesłaniem reklamowanego towaru Sklep zwróci natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

4. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania przez Sklep przesyłki z reklamowanym towarem.

 

Postanowienia Końcowe

 

1. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy Kodeks cywilny.

2. Niniejszy regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem stron Sklepu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

3. Operator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Zmiany obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie internetowej Sklepu. Zmiana Regulaminu nie może naruszać praw nabytych osób korzystających ze Sklepu.